> over ons > over doopsgezinden

Over doopsgezinden

 
 

De christelijke traditie kent vele gezichten en dus vele kerken, ieder met een eigen interpretatie van het geloof en wel van heel vrij tot streng en gesloten. De doopsgezinden vormen in Nederland een christelijke geloofsgemeenschap - beter bekend als Doopgezinde Broederschap -, een eigentijdse en open groepering, zonder hiërarchische structuren, waar mannen en vrouwen ('broeders' en 'zusters') gelijkwaardig zijn. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden, die dan meestal Mennonieten heten naar Menno Simons, of Brethren in Christ. De doopsgezinde broederschappen van over de hele wereld zijn verenigd in de Mennonite World Conference.

Wat beweegt ons?

Ruimte voor verschillen
De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt zich door een grote vrijheid van geloofsbeleving. Dat blijkt onder meer als mensen lid worden van een doopsgezinde gemeente. Zij leggen dan, zoals dat heet, belijdenis van hun geloof af. Die belijdenis schrijven ze zelf. Daarin verwoorden ze wat het geloof voor hen betekent. Op grond van die belijdenis worden zij gedoopt (als dit niet al in een andere kerk is gebeurd) en treden zij toe tot de gemeente. De ruimte voor verschil en het respect voor de ander uit zich ook in de grote bereidheid tot samenwerking met gelovigen uit andere geloofsgemeenschappen. De doopsgezinden zijn dan ook van harte lid van de landelijke Raad van Kerken en de vele lokale raden.

Een vrije keus
Doopsgezinden vinden dat de keuze voor het geloof een vrije en bewuste keuze van volwassen mensen is. Je wordt gedoopt nadat je je eigen geloofsbelijdenis hebt uitgesproken. Door de doop verbind je je aan God en kies je voor een gezamenlijke weg in de gemeente. Water is daarbij een belangrijk symbool: het staat voor dood en chaos maar is ook bron van leven.
Anderen kiezen er voor om zich nog niet te laten dopen maar wel mee te doen in de gemeente. Deze belangstellenden (soms vrienden genoemd) kunnen zeer actief betrokken zijn bij de activiteiten van de gemeenten.

Samen zoeken
Elke gemeente kent een of meer bijbelkringen. De Bijbel wordt daar met moderne ogen gelezen: er wordt rekening gehouden met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen zoeken ze naar de betekenis die de teksten ook voor deze tijd kunnen hebben. Al heel lang zijn de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5 t/m 7) en het gebod "Je zult God boven alles liefhebben en je naaste als jezelf" belangrijke bijbelse richtingwijzers voor doopsgezinden. In liturgiegroepen wordt samen gezocht naar nieuwe aansprekende vormen van liturgie en in gespreksgroepen worden verschillende onderwerpen rond geloof en dagelijks leven besproken.

Woorden en daden
Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dat kader is het werken aan vrede belangrijk. Er is bijvoorbeeld een landelijkWerkverband Geweldloos Samenleven waar naar manieren wordt gezocht om de bijbelse boodschap van vrede op eigentijdse wijze te vertalen en in praktijk te brengen. Zij organiseren onder meer cursussen Mediation voor groepen binnen en buiten de kerk voor het vreedzaam oplossen van conflicten. De Stichting Doopsgezind WereldWerk combineert werken aan vrede met hulpverlening in noodsituaties. De doopsgezinde Zending ondersteunt opbouw- en onderwijsprojecten in binnen- en buitenland.

Ontmoeting
Doopsgezinden zijn sterk op elkaar betrokken, delen vreugde en leed, zien naar elkaar om en vergeten anderen niet. Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zijn ontmoetingen onmisbaar. Aan leden en belangstellenden biedt de plaatselijke geloofsgemeenschap, de gemeente, daartoe de ruimte. Met al haar activiteiten en ontmoetingen is de gemeente een belangrijke plek waar de leden en belangstellenden verder kunnen groeien in gelovig leven. Zij is zowel een plaats van geborgenheid als van uitdaging. Doopsgezinde gemeenten zijn verspreid over Nederland gevestigd. De ledenaantallen verschillen van enkele tientallen tot een paar honderd.

Ruimte
Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving en geestelijke verdieping.
Doopsgezinde gemeenten willen open plaatsen zijn waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingenna te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan spiritualiteit. Ook de broederschapshuizen bieden de ruimte en een open sfeer als basis voor bezinning op waarden en overtuigingen. Ze staan open voor gasten, ongeacht religie of levensbeschouwing. Iedereen is er welkom voor een vakantie, conferentie of vergadering.
 

 
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Eindhoven
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl